Panduan Kepada Bakal Pelajar dan Pelajar
  Syarat-Syarat Kemasukan  
  Maklumat Program Prasiswazah 
  Maklumat Yuran Pengajian 
  Peraturan Prasiswazah 
  Maklumat Nama Ijazah 
  Penganugerahan Kelas 
  Maklumat Jubah & Hud 
  Gred Peperiksaan & Penilaian 
  Kalender Pendaftaran Kursus 
  Kalender Aktiviti Peperiksaan 


Peraturan-Peraturan Pengajian Prasiswazah 

Maklumat Prasiswazah Sesi 2012/2013
 

PERATURAN PENGAJIAN PRA-SISWAZAH

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH


Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberikan oleh seksyen 33(2) Perlembagaan Universiti Malaysia Sabah 1998, Senat Universiti Malaysia Sabah membuat peraturan berikut: 

 

BAHAGIAN I : PERMULAAN

 

1.1           Peraturan ini dinamakan Peraturan Universiti Malaysia Sabah (Peraturan-peraturan Pengajian Prasiswazah) 1998 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada 1 Julai 1996. 

1.2           Peraturan ini hendaklah terpakai bagi semua pelajar yang mula mengikuti sesuatu program yang mengurniakan suatu ijazah selepas tarikh Peraturan ini mula berkuatkuasa. 

 

BAHAGIAN II :

SYARAT-SYARAT MASUK KE UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

 

2.1           Syarat Kemasukan Universiti 

2.1.1        seseorang yang ingin mengikut progaram pengajian pra-siswazah di Universiti Malaysia Sabah hendaklah memenuhi syarat-syarat am berikut: 

2.1.1.1     Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau peperiksaan yang diiktiraf setaraf dengannya  oleh kerajaan Malaysia; dan

 

2.1.1.2     Mendapat kepujian dalam Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu dalam peperiksaan SPM dan;

 

2.1.1.3     Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau yang setaraf dengan sekurang-kurangnya mendapat gred C (NGMP 2.0) mata pelajaran Pengajian Am dan gred C (NGMP 2.0) dalam dua (2) mata pelajaran lain; atau

 

2.1.1.4     Lulus program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

 

2.1.1.5     Kelayakan lain yang diluluskan oleh Senat; dan

 

2.1.1.6     Telah menduduki Malaysia Universiti English Test (MUET) dan mendapat sekurang-kurangnya Band 1; dan

 

2.1.1.7     Jika dikehendaki oleh Senat, permohonan hendaklah 

a)     Mengembil apa-apa ujian atau/dan menghadiri temuduga untuk menilai kelayakan mereka mengikut program pengajian di Universiti;

b)     Memenuhi apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa. 

 

BAHAGIAN III : STRUKTUR PENGAJIAN

 

3.1           Jumlah Jam Kredit 

3.1.1        Pelajar dikehendaki mengikuti sejumlah jam kredit kursus-kursus yang ditetapkan oleh  

                           Senat (Pindaan Senat 2/2003);

 

3.1.2        Pengecualian jam kredit dibenarkan bagi pelajar yang memiliki Diploma atau kelayakan lain yang setaraf dari institusi pengajian yang diiktiraf oleh Senat, tidak melebihi 1/3 daripada jumlah jam kredit untuk program itu (Pindaan Senat 2/2003);

 

3.1.3        Pemindahan jam kredit yang dibenarkan bagi pelajar yang mengikuti kursus Sarjana Muda di Universiti lain yang diiktiraf oleh senat, tidak melebihi 1/3 daripada jumlah jam kredit untuk program itu (Pindaan Senat 2/2003);

 

3.1.4        Gred kursus yang dibenarkan pengecualian jam kredit mestilah sekurang-kurangnya gred B bagi peringkat Diploma atau setaraf dengannya (Pindaan Senat 2/2003);

 

3.1.5        Gred kursus yang dibenarkan pemindahan jam kredit dari Universiti lain mestilah sekurang-kurangnya gred C untuk pemindahan kursus peringkat sarjana muda (Pindaan Senat 2/2003);

 

3.1.6        Permohonan untuk pengecualian dan / atau pemindahan jam kredit hendaklah dibuat pada tahun pertama pengajian (Pindaan Senat 2/2003);

 

3.1.7        Keputusan muktamad tentang pengecualian / pemindahan jam kredit adalah tertakluk kepada keputusan Senat (Pindaan Senat 2/2003) 

3.2           Kursus 

3.2.1        Pelajar hendaklah mengikuti kursus-kursus yang terdiri daripada kursus Teras Universiti (termasuk Bahasa dan Ko-Kurikulum), Teras Sekolah, Teras Program/Pengkhususan, Minor dan / atau Elektif.

 

3.2.2        Bagi kursus Teras Universiti, pelajar perubatan dikecualikan dari mengambil kursus umum Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa (PPIB) (Pindaan Senat 2/2004) [BATAL]

 

3.3           Tempoh Yang Dibenarkan 

3.3.1        Pelajar mestilah mengikuti  program ijazah  Sarjana Muda  selama  tidak kurang daripada  

            lima (5)  semester dan tidak  lebih daripada dua belas  (12)  semester panjang dikira  dari  

            tarikh pendaftaran pertama, tertakluk kepada ketetapan sekolah (Pindaan Senat 2/2003) 

3.3.2        Pelajar  yang  dibenarkan  memindah  atau  dikecualikan  jam  kredit hendaklah memenuhi

            syarat  mengikut  kursus  tidak kurang daripada  lima  (5)  semester  panjang  ( Pindaan

            Senat 2/2003); 

3.3.3        Tempoh pengajian pelajar Program Pengajian Luar Kampus (PPLK)  adalah   tidak kurang

            daripada tujuh ( 7 )  semester dan tidak melebihi empat  belas  ( 14 )  semester  panjang

            (Pindaan Senat 2/2003); 

3.3.4        Perkara-perkara 3.3.1, 3.3.2, dan 3.3.3 tidak terpakai bagi pelajar-pelajar program perubatan (Pindaan Senat 3/2003); 

3.3.5        Tempoh pengajian Program Doktor Perubatan adalah tidak kurang daripada 10 Semester, tidak lebih daripada empat belas (14) Semester (Pindaan Senat 3/2003). 

3.3.6        Program Pengajian Doktor Perubatan dijalankan dalam dua (2) fasa. Fasa 1 adalah dari Tahun 1 hingga Tahun 3 dan Fasa 2 adalah dari Tahun 4 hingga Tahun 5 (Pindaan Senat 3/2003) 

3.3.7        Pelajar Program Doktor Perubatan hendaklah mengikuti pengajian Fasa 1 tidak lebih daripada 4 sesi pengajian dan Fasa 2 tidak lebih daripada tiga (3) sesi pengajian (Pindaan Senat 2/2004). 

 

BAHAGIAN IV: PENDAFTARAN KURSUS

 

4.1           Pelajar dikehendaki mendaftar kursus-kursus yang diambil pada setiap semester mengikut tarikh yang ditetapkan oleh Universiti.  Pendaftaran kursus-kursus tersebut hendaklah dilakukan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh Sekolah / Pusat. 

4.1.1       Mana-mana pendaftaran kursus selepas minggu pertama (1) tertakluk kepada kelulusan Dekan. Pelajar yang gagal mendaftar selepas minggu kedua (2) pengkuliahan akan diberikan status Tangguh Penggajian. Peraturan ini adalah tidak termasuk pendaftaran pada semester pendek (Pindaan Senat 2/2003).

4.1.2    Pelajar dikehendaki mendaftar tidak kurang daripada dua belas (12) jam kredit dan tidak lebih daripada dua puluh satu (21) jam kredit untuk setiap semester atau sejumlah yang dibenarkan oleh Senat. Kiraan had jam kredit adalah tidak termasuk kursus Latihan Industri/Ilmiah/Mengajar/Klinikal/Praktikum dan Bahasa.. Pendaftaran kurang daripada jam kredit minimum dan lebih daripada jam kredit maksimum hanya dibenarkan dengan kelulusan Dekan. (Pindaan Senat 2/2003) 

4.1.3     Pelajar yang mendapat PNGK kurang daripada 2.30 hanya dibenarkan mendaftar tidak melebihi 15 jam kredit kecuali dengan kelulusan Dekan. (Pindaan Senat 2/2003). 

4.1.4    Proses Tambah dan / atau Gugur hanya boleh dilakukan dalam tempoh tiga (3) minggu pertama tiap- tiap semester panjang (Pindaan Senat 2/2003); 

4.1.5       Proses Tarik Diri hanya boleh dilakukan selepas minggu ketiga (3) sehingga pengakhiran minggu ke  lapan (8) semester panjang dengan diberikan gred Tarik Diri (TD) (Pindaan Senat 2/2003); 

4.1.6    Pendaftaran semester pendek  terbuka kepada pelajar tahun akhir yang ingin mengulangi kursus yang  gagal  bagi  tujuan  pengijazahan  dengan  jumlah  maksimum  tidak  melebihi  9 jam kredit (Pindaan Senat 2/2003); 

4.1.7    Proses Tambah dan / atau Gugur kursus semasa semester pendek  tidak dibenarkan (  Pindaan Senat 2/2003); 

4.1.8    Perkara 4.1.4 – 4.1.7 tidak terpakai bagi pelajar Program Doktor Perubatan (Pindaan Senat 2/2003); 

4.1.9    Pelajar Perubatan hendaklah mendaftar semua kursus-kursus yang telah ditetapkan oleh sekolah dan pendaftaran mestilah dibuat pada awal setiap semester, melainkan pada tahun tiga (3) hingga lima (5) yang pendaftaran mesti dibuat di awal setiap sesi sahaja (Pindaan Senat 2/2003);

 

BAHAGIAN V : PEPERIKSAAN

 

5.1      Keperluan Peperiksaan 

5.1.1        Seseorang Pelajar tidak akan dibenarkan untuk mengambil peperiksaan sesuatu kursus  

                 sekiranya Dekan telah memperakui bahawa pelajar berkenaan gagal memenuhi semua

                 keperluan kursus tersebut yang ditetapkan oleh Sekolah; 

5.1.2        Tertakluk kepada kaedah 7 (1) dan 7 (2) Bahagian II Tatatertib Am. Kaedah bagi Universiti

                      Malaysia Sabah (Tatatertib pelajar-pelajar 1999) Akta Universiti dan Kolej  Universiti 1971,

                       kehadiran seseorang pelajar dalam semua peperiksaan yang ditetapkan oleh mana-mana

                     kursus yang didaftarkan adalah wajib kecuali mengemukakan sebab yang munasabah. 

5.1.3        Prosedur bagi mana-mana pelajar yang tidak hadir mana-mana proses penilaian dihendaki

                  mengikut Perkara 11.2 (Penangguhan Peperiksaan). 

5.2           Pelajar-pelajar yang telah dikenalpasti oleh Sekolah untuk diberi kursus bimbingan khas adalah diwajibkan menghadirinya. Kehadiran dalam kursus bimbingan khas tersebut akan diambilkira sebagai keperluan kursus dan peperiksaan. 

5.3           Sebarang kaedah perlaksanaan peperiksaan selain daripada yang dinyatakan hendaklah mendapat kelulusan Senat (Pindaan Senat 2/2003) 

5.4           Peperiksaan Ulangan Khas 

5.4.1        Peperiksaan Ulangan Khas boleh diadakan bagi pelajar yang gagal satu (1) kursus yang diambil pada semester akhir pengajian bagi tujuan pengijazahan tidak termasuk latihan Industri/ Praktikum/Mengajar/Klinikal dan Kerja Lapangan; (pindaan Senat 5/2004 (49)). 

5.4.2        Peperiksaan tersebut hanya boleh diambil sekali sahaja dan permohonan hendaklah dibuat dalam tempoh empat (4) minggu dari tarikh keputusan peperiksan akhir diumumkan secara rasmi. 

5.4.3        Penilaian bagi tujuan pemberian gred adalah 100% markah peperiksaan ulangan tersebut (Pindaan Senat 2/2003) 

5.4.4        Keputusan yang diberikan hanya Lulus / Gagal sahaja. Sekiranya Gagal, pelajar perlu mendaftar semula kursus pada semester berikutnya tertakluk kepada tempoh pengajian yang dibenarkan dan kelulusan Senat. (Pindaan Senat 2/2003) 

5.4.5        Pelajar yang dikenakan tindakan Tatatertib Universiti tidak layak untuk memohon bagi peperiksaan Ulangan Khas (Pindaan Senat 2/2003). 

5.5       Peperiksaan Ulangan bagi pelajar selain pengajian tahun akhir. 

5.5.1        Peperiksaan Ulangan boleh diadakan bagi pelajar selain pengajian tahun akhir yang  mendapat PNGK semasa di bawah 2.00. Peperiksaan tersebut hanya boleh diambil sekali sahaja dan permohonan hendaklah dibuat dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh hari pertama semester berikutnya atau 7 hari dari tarikh keputusan diperolehi secara rasmi dari Bahagian Perkhidmatan Akademik; 

5.5.2        Rayuan untuk mengulang hanya boleh dibuat bagi kursus yang memperolehi gred C- hingga E sahaja. 

5.5.3        Gred yang lebih tinggi di antara kedua-dua keputusan bagi setiap kursus akan diambil kira dalam pengiraan PNGK. 

5.6      Pelajar yang memperolehi status X bagi mana-mana kursus dan pelajar yang dikenakan tindakan Tatatertib Universiti tidak layak memohon peperiksaan Ulangan bagi kursus-kursus tersebut (Pindaan Senat 2/2003). 

5.7           Yuran Peperiksaan Ulangan Khas / Peperiksaan Ulangan. Seseorang pelajar boleh memohon untuk mengulang peperiksaan dengan membayar yuran RM50.00 bagi setiap kursus.  

5.8           Perkara-perkara 5.4 dan 5.5 adalah tidak terpakai bagi pelajar program Doktor Perubatan (Pindaan Senat 3/2003). 

5.9           Selain daripada perkara-perkara yang dinyatakan pada bahagian V, seseorang pelajar program Doktor Perubatan hanya dibenarkan menduduki peperiksaan setelah disahkan memenuhi semua syarat-syarat pengajian termasuk nilai dan sikap profesion perubatan (Pindaan Senat 3/2003) 

5.10         Semua Keputusan penilaian termasuk penempatan klinikal akan dicatat di dalam rekod akademik seseorang pelajar program Doktor Perubatan (Pindaan Senat 3/2003) 

5.11         Peperiksaan ulangan bagi pelajar perubatan boleh diadakan bagi pelajar-pelajar yang mendapat nilai gred kursus kurang daripada tiga (3) untuk tahun satu (1) dan tahun dua (2), peperiksaan ulangan itu boleh diadakan selepas sebulan dari peperiksaan akhir tahun tersebut. Peperiksaan ulangan penempatan klinikal boleh diadakan bersama peperiksaan hujung penempatan sewaktu kursus elektif di akhir tahun 3 dan awal tahun 5 (Pindaan Senat 5/2005) 

5.11.1         Untuk peperiksaan ulangan tahun satu dan dua penilaian bagi tujuan pemberian gred adalah 100% markah peperiksaan ulangan tersebut. 

5.11.2         Untuk peperiksaan ulangan penempatan klinikal, penilaian bagi tujuan pemberian gred akan mengambilkira penilaian berterusan pelajar tersebut dan keputusan yang diberikan hanya Lulus/Gagal sahaja.

5.11.3         Keputusan yang Lulus diberikan nilai gred 3.00 untuk Pengiraan PNGK 

5.11.4         Keputusan yang gagal, nilai gred yang lebih tinggi di antara kedua-dua keputusan akan diambil dalam pengiraan PNGK. 

5.11.5         Pelajar dibenarkan menduduki peperiksaan ulangan penempatan klinikal tidak lebih daripada (maksimum) 2 kali. 

5.12            Peperiksaan profesional akan dijalankan di akhir tahun 3 (Profesional I)  dan tahun 5 (profesional II). Hanya pelajar yang mendapat PNGK 3.00 dan ke atas layak menduduki peperiksaan ini (Pindaan Senat 2/2004). 

5.13            Peperiksaan ulangan profesional I dan II akan diadakan setiap 6 bulan (Pindaan Senat 2/2004). 

 

BAHAGIAN VI : STRUKTUR PENILAIAN

 

6.1     Pemberian Nilai Gred 

          Pemberian nilai gred bagi setiap kursus adalah meliputi kerja kursus dan penilaian-penilaian lain  yang di sepanjang semester dan    termasuk peperiksaan akhir semester. 

6.2            Pemberian nilai gred untuk sesuatu kursus yang ditawarkan oleh Sekolah selain daripada    kursus- kursus tanpa peperiksaan akhir semester adalah dengan cara penilaian berterusan dan peperiksaan akhir semester tidak kurang 30% dan tidak melebihi melebihi 50%. 

6.3       Gred dan nilai gred yang diberikan kepada sesuatu kursus adalah seperti berikut:

 

 

Gred                                                Taraf

Peratusan

 

Nilai Gred

Nilai

 

 

  A

  A-

80-100

75-79

4.00

3.67

Cemerlang

Cemerlang

 

 

 

  B+

  B

  B-

 

70-74

65-69

60-64

3.33

3.00

2.67

Kepujian

Kepujian

Kepujian

 

 

  C+

  C

  C-

  D+

  D

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

2.33

2.00

1.67

1.33

1.00

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

 

 

  E

0 - 34

0.00

Gagal

 

 

Status tanpa nilai gred (Pindaan Senat 2/2003)

TL

Tidak Lengkap

SM

Sedang Maju

U

Audit

TD

Tarik diri

TP

Tangguh peperiksaan

X

Tidak Hadir (Mendaftar tapi tidak mengikuti kuliah dan sebarang penilaian)

XX

Berkaitan Tatatertib (Akademik)

XK

Tidak hadir peperiksaan (Mendaftar tapi tidak mengikuti kuliah dan sebaranh penilaian untuk kursus Bahasa dan tidak diambil sebagai minor)

L

Lulus (Bahasa)

G

Gagal

 

        6.4    Takrifan Status yang diberikan tanpa nilai adalah seperti berikut; 

6.4.1        TL (Tidak Lengkap) kursus yang tidak lengkap penilaian iaitu gred yang diberikan dengan kebenaran Sekolah kepada pelajar yang tidak dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 70% daripada keperluan kursus atas alasan yang munasabah.  Pelajar perlu melengkapkan tugasan tersebut selewat-lewatnya dua (2) minggu selepas semester berikutnya bermula untuk mendapat penilaian penuh dan gred diberi oleh BPA. 

6.4.2        SM (Sedang Maju) iaitu gred yang digunakan bagi sesuatu kerja atau projek yang melebihi satu semester untuk disiapkan.  Ia tidak diberi mata nilaian tetapi jam kredit baginya hanya dikira untuk penentuan jam kredit umum bagi sesuatu semester dan bukan untuk keperluan penilaian untuk mendapatkan ijazah. Jam kredit dan nilai gred bagi kerja atau projek tersebut hanya diambil kira bagi maksud pengiraan jumlah jam kredit setelah gred diperolehi. 

6.4.3        U (Audit) iaitu gred yang diberikan kepada pelajar yang mendaftar, menghadiri kursus dan mengambil peperiksaan bagi sesuatu kursus itu tetapi nilai gred tidak diberikan dan simbol tersebut hanya direkodkan jika pelajar  lulus peperiksaan kursus itu. 

6.4.4        TD (Tarik Diri) iaitu gred yang akan diberikan kepada pelajar yang menarik diri bagi sesuatu  

            kursus yang dibenarkan oleh Pensyarah kursus  dan  Dekan Sekolah selepas minggu yang

            ke - 4  hingga minggu ke-10 sesuatu semester. 

6.4.5        TP (Tangguh Peperiksaan) iaitu gred yang diberikan kepada pelajar yang memohon untuk menangguhkan peperiksaan di bawah perenggan 11.2. Peperiksaan gantian hendaklah diadakan seberapa segera yang mungkin berdasarkan keadaan kesihatan pelajar. 

6.4.6        Berikut adalah status yang diberikan kepada kursus bahasa teras universiti [LC (Lulus Cemerlang), LK (Lulus Kepujian) [BATAL]], L (Lulus) dan G (Gagal) (Pindaan Senat 2/2003); 

6.5          Status “X” (Mendaftar tetapi tidak mengikuti kuliah dan sebarang penilaian akan diberikan nilai Gred 0.00. 

6.6          Pelajar yang tidak melengkapkan mana-mana penilaian dalam kursus akan diberi nilai gred E (gagal) bagi keseluruhan penilaian kursus berkenaan (Pindaan Senat 2/2003) 

6.7          Seseorang pelajar program Doktor Perubatan dianggap telah lulus sesuatu kursus itu jika berjaya memperolehi nilai 3.00 – 3.66, kepujian pada nilai gred 3.67 – 3.99 dan cemerlang pada nilai gred 4.00 (Pindaan Senat 3/2003). 

6.8          Seseorang pelajar program Doktor Perubatan yang memperolehi nilai gred di bawah 3.00 bagi mana-mana kursus pada semester pertama dan mendapat PNGS di bawah 3.00 akan diberi status gagal tapi dibenarkan mengulang kursus tertakluk kepada perkara 5.9 dan 5.11  (Pindaan Senat 2/2005). 

6.9          Seseorang pelajar program Doktor Perubatan yang mengulang tahun, maka nilai gred setiap kursus-kursus bagi tahun yang diulang akan diambil kira yang mana lebih baik markahnya kecuali kursus-kursus PPIB dan Ko-kurikulum. (Pindaan Senat 2/2005) 

6.10        Seseorang Pelajar program Doktor Perubatan dikecualikan dari pengiraan gred untuk kursus Bahasa Asing. Mereka diberikan tahap Lulus atau Kandas sahaja. (Pindaan Senat 2/2006) 

 

BAHAGIAN VII

SISTEM PENILAIAN DAN PURATA NILAI GRED

 

7.1           Semua kursus kecuali kursus yang diberi pengecualian oleh Senat akan diambil kira untuk mengira Purata Nilai Gred Semester (PNGS) dan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK). 

7.2           Kursus-kursus yang mendapat gred “E” (Gagal) dan X juga diambil kira untuk menentukan PNGS dan PNGK. 

7.3           Gred bagi kursus-kursus ulangan diambil kira untuk PNGS dan PNGK tertakluk kepada perenggan 5.4.1.3 (Pindaan Senat 2/2003) 

7.4           Pelajar dibenarkan mengulang kursus untuk tujuan memperbaiki gred bagi kursus-kursus yang mendapat gred C-, D+ dan D mengikut perenggan 5.4.1.2.  Projek Akhir/Latihan Ilmiah/Latihan Industri /Praktikum / Kerja Lapangan dan Klinikal adalah tidak termasuk di dalam peraturan ini. 

7.4.1        Pelajar dibenarkan mengulang kursus atau  dengan menukar kursus lain dan mendapat gred C-, D+, D dan E bagi kursus Umum yang ditawarkan dalam Teras Universiti tertakluk kepada Gugusan / Komponen kursus yang sama dan tidak boleh bagi Kursus Wajib Universiti (Pindaan Senat 2/2003); 

7.4.2        Bagi pelajar yang kandas bagi kursus Bahasa (Teras Universiti) diwajibkan mengulang kursus tersebut sehingga lulus (Pindaan Senat 2/2003); 

7.4.3        Pelajar yang mengulang Kursus Minor dibenarkan mengulang kursus tersebut atau menukar dengan Kursus Minor yang lain tertakluk kepada kesetaraan kursus tersebut dan memenuhi keperluan Peraturan Sekolah dan tertakluk kepada kelulusan Dekan Sekolah (Pindaan Senat 2/2003). 

7.5       PNGS akan ditentukan mengikut kaedah di bawah: 

7.5.1        PNGS

 

              Jumlah Nilai Gred (nilai gred X jam kredit kursus) untuk semua kursus dibahagikan dengan jumlah jam kredit bagi semua kursus yang diambil pada sesuatu semester seperti pada perenggan 7.1, 7.2 dan 7.3;

 

                Rumus pengiraan PNGS adalah seperti berikut:

                                                 n

                                                 å Gi Ui        

                                                                    i = 1

                             PNGS =    _________

                                                      n        

                                                     å  Ui                                               

                                            i = 1

          yang mana: 

 Gi       =      Nilai gred kursus ke-i

 Ui        =      Jam kredit Kursus ke-i

 n         =      Bilangan kursus yang telah diikuti pada satu-satu semester.

 

Contoh:  Semester I

 

Kursus

Gred

Nilai

Gred

Jumlah kredit

Kursus

Nilai Gred X

Jumlah kredit Kursus

AK10103

A

4.00

3

12.00

AT10103

  B+

3.33

3

  9.99

ES00503

 A-

3.67

3

 11.01

UB00102

E

0.00

2

  0.00

UW00102

A

4.00

_2_

_8.00

Jumlah

 

 

13

41.00

 

 

            P.N.G. Semester            =   41.00                               = 3.15                                                     

                                                                                       13

                                                                                                               

7.5.2        Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) 

              Jumlah Nilai Gred (nilai gred X jam kredit Kursus) untuk semua kursus dibahagikan dengan jumlah jam kredit bagi semua kursus yang telah diikuti tertakluk kepada perenggan 7.1, 7.2 dan 7.3.  Rumus pengiraan PNGK sama seperti rumus pengiraan PNGS.

Contoh : Semester  I

 

Kursus

Gred

    Nilai

    Gred

   Jam kredit

  Kursus

Nilai Gred X

Jam kredit  Kursus

AK10103

A

     4.00

                      3

                     12.00

AT10103

  B+

     3.33

 3

9.99

ES00503

 A-

     3.67

 3

                     11.01

UB00102

E

     0.00

 2

0.00

UW00102

A

    4.00

  _2_

8.00

Jumlah

 

 

  13

41.00

 

              Semester II

 

Kursus

Gred

Nilai

Gred

Jam kredit

Kursus

  Nilai Gred X

  Jam kredit  Kursus

AK10203

   A

4.00

3

   12.00

AT10203

 B+

3.33

3

     9.99

UB00202

C+

2.33

2

     4.66

UE00402

   A

4.00

2

   8.00

UW00202

   A-

3.67

2

     7.34

Jumlah Kecil

 

 

12

   41.99

Jumlah Besar

 

 

25

   82.99

 

 

                                                          PNGK            =          82.99                                                = 3.32

                                                                                       25

 

7.6           Perkara 7.4, 7.4.1 dan 7.4.3 tidak terpakai bagi calon-calon Program Doktor Perubatan    (Pindaan Senat 2/2004).

 

BAHAGIAN VIII

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN MENERUSKAN PENGAJIAN 

8.1       Taraf Lulus 

         Seseorang  calon  dianggap  lulus  dan   dibenar    meneruskan   pengajian jika mendapat PNGK tidak kurang daripada 2.00. 

8.2       Taraf Lulus Bersyarat 

8.2.1        Seseorang pelajar dianggap Lulus Bersyarat dan diberi amaran jika mendapat PNGK di bawah 2.00 (Pindaan Senat 2/2003); 

8.2.2        Seseorang pelajar tidak dibenarkan berada di dalam taraf Lulus Bersyarat pada dua (2) semester berturut-turut iaitu tidak termasuk semester pertama tahun pertama dan tidak termasuk semester pendek (Pindaan Senat 2/2003). 

8.2.3   Jika pelajar masih memperolehi PNGK kurang daripada 2.00 pada semester berikutnya, setelah melalui syarat 8.2.1 dan 8.2.2, pelajar akan dianggap gagal dan diberhentikan (Pindaan Senat 2/2003). 

8.3       Takrif Gagal dan Diberhentikan 

8.3.1         Seseorang pelajar dianggap gagal dan diberhentikan jika mendapat PNGK di bawah 2.00 

             setelah melalui syarat 8.2.3 (Pindaan Senat 2/2003); 

8.3.2         Seseorang pelajar dianggap gagal dan diberhentikan jika mendapat PNGK di bawah 1.00

             pada mana-mana semester tidak termasuk semester pertama tahun pengajiannya 

             (Pindaan Senat 2/2003). 

8.4         Perkara-perkara 8.1, 8.2 dan 8.3 tidak terpakai bagi pelajar-pelajar program Doktor Perubatan (Pindaan Senat 3/2003). 

8.5         Pelajar Program Doktor Perubatan dibenarkan meneruskan pengajian ke tahun berikutnya jika telah mendapat nilai gred PNGK sekurang-kurangnya 3.00 (Pindaan Senat 2/2004). 

8.6         Pelajar Program Doktor Perubatan dianggap gagal dan diberhentikan jika mendapat nilai PNGK kurang dari 2.50, tidak termasuk semester pertama pengajian. Pelajar dibenarkan mengulang tahun sekiranya PNGK di antara 2.50 – 2.99, dan tertakluk kepada sikap pelajar terhadap profesion perubatan yang sesuai (Pindaan Senat 2/2004). 

8.7         Pelajar Program Doktor Perubatan akan diberi status gagal dan diberhentikan jika mendapat nilai PNGK kurang dari 3.00 selepas mengulang tahun walaupun setelah memenuhi syarat-syarat dalam perkara 3.3.7 (Pindaan Senat 2/2004) 

8.8         Pelajar Program Doktor Perubatan akan diberi status gagal dan diberhentikan jika gagal peperiksaan profesional 1 selepas 2 kali mengulang walaupun pelajar telah memenuhi syarat-syarat dalam perkara 3.3.7 (Pindaan Senat 2/2004). 

 

BAHAGIAN IX

PENILAIAN UNTUK MENDAPATKAN IJAZAH SARJANAMUDA

 

9.1       Seseorang pelajar mestilah memenuhi semua syarat berikut untuk dikurniakan ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian: 

9.1.1        Mencapai PNGK sekurang-kurangnya 2.00; 

9.1.2        Melengkapi jumlah jam kredit yang ditetapkan mengikut keperluan Sekolah; 

9.1.3        Seseorang pelajar tidak dibenarkan menukar gred yang telah diperolehi kepada status Audit kecuali bersabit dengan Perkara 13.2.5 (Pindaan Senat 2/2003). 

9.2         Bagi Ijazah Doktor Perubatan, pelajar hendaklah telah mencapai PNGK sekurang-kurangnya 3.00 di akhir program pengajian, lulus peperiksaan profesional I dan II dengan mendapat purata markah minima 50% dan mesti lulus penilaian klinikal, dan telah memenuhi semua syarat yang dikenakan oleh Sekolah dan Universiti (Pindaan Senat 2/2004).

 

BAHAGIAN X :PENGURNIAAN IJAZAH

 

10.1     Pengurniaan Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian 

10.1.1        Pengurniaan Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian adalah mengikut kelas seperti  

             berikut; 

PNGK                                        Kelas

 

3.67 - 4.00            Satu

3.00 - 3.66                 Kelas Dua : I

2.00 - 2.99                 Kelas Dua : II        

 

10.1.2         Untuk tujuan pengurniaan kelas pada ijazah Sarjana Muda, nilai PNGK akhir akan dibundarkan menjadi tahap satu perpuluhan (Pindaan Senat 2/2003);[BATAL] 

10.1.3          Perkara 10.1.2 akan dipakai untuk nilai PNGK semester terakhir sahaja dan untuk nilai  PNGK tidak kurang dari 2.00 (Pindaan Senat 2/2003); [BATAL] 

10.1.4          Tafsiran perkara-perkara dalam 10.1 hendaklah tidak bercanggah dengan perkara- perkara dalam perenggan 9.1 di atas (Pindaan Senat 2/2003). 

10.2           Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian boleh dikurniakan kepada pelajar yang memenuhi syarat-syarat berikut: 

10.2.1  Memohon secara bertulis kepada Universiti pada semester akhir pengajian untuk tujuan pengijazahan (Pindaan Senat 2/2003); 

10.2.2          Memenuhi semua kehendak Peraturan Pengajian Prasiswazah; 

10.2.3          Melunaskan segala bentuk liabiliti kepada Universiti; 

10.2.4          Keputusannya telah disahkan oleh Senat. 

10.2.5          Lulus Peperiksaan Malaysia University English Test (MUET) sekurang-kurangnya Band 3 atau mendapat purata gred C+ bagi kursus Bahasa Inggeris Universiti (tidak termasuk pelajar antarabangsa) (Pindaan Senat Bil. 9/2008). 

10.3           Pengurniaan Ijazah Doktor Perubatan adalah seperti berikut; 

 Doktor Perubatan dengan Kepujian : PNGK 3.7 ke atas dan mendapat minima 70% dalam

 setiap  peperiksaan profesional I dan II. 

 Doktor Perubatan : PNGK 3.0 – 3.6 dan lulus peperiksaan profesional. 

 Dengan ini PNGK akhir pengajian dibundarkan menjadi tahap satu perpuluhan tertakluk kepada 

 PNGK tidak kurang dari 3.0 (Pindaan Senat 2/2004). 

10.4           Perkara 10.1, dan 10.2.1 tidak terpakai untuk program perubatan (Pindaan Senat 2/2004).

 

 

BAHAGIAN XI

PENANGUHAN PENGAJIAN, PEPERIKSAAN DAN PENYERAHAN LAPORAN PRAKTIKUM/ LATIHAN ILMIAH / LATIHAN INDUSTRI/ KERJA LAPANGAN / KLINIKAL DAN PROJEK

 

11.1  Pertimbangan Untuk Penangguhan Pengajian 

11.1.1          Permohonan untuk penangguhan pengajian bagi sesuatu semester hendaklah dimajukan kepada Dekan Sekolah untuk pertimbangan. Kelulusan penangguhan pengajian adalah berdasarkan semester ke semester dan tidak melebihi dua (2) semester berturut-turut. 

11.1.2          Seseorang pelajar yang sakit boleh diberi penangguhan pengajian tertakluk kepada perakuan daripada doktor kerajaan atau doktor yang diperakui oleh Senat. Dalam kes pelajar yang mengalami gangguan mental, kebenaran untuk menangguh pengajian adalah tertakluk kepada perakuan doktor-doktor yang berkenaan. 

11.1.3          Seseorang pelajar yang menghadapi masalah lain daripada perenggan 11.1.2 di atas boleh juga diberi penangguhan pengajian untuk sesuatu semester berkenaan tertakluk kepada pertimbangan Naib Canselor. 

11.1.4          Selepas penangguhan diberikan semua kursus yang telah didaftar secara automatis dibatalkan; 

11.1.5          Permohonan penangguhan pengajian tidak boleh dibuat selepas minggu ke sepuluh (10). Permohonan selepas tempoh tersebut hanya boleh dibuat untuk menangguh peperiksaan. 

11.1.6          Perkara 11.1.1, 11.1.3, 11.1.6, 11.3, 11.4.1 – 11.4.3, 11.5.1 dan 11.5.3 tidak terpakai untuk program perubatan (Pindaan Senat 2/2004). 

11.1.7          Permohonan untuk penangguhan pengajian bagi sesuatu tahun bagi program Doktor Perubatan hendaklah dimajukan kepada Dekan Sekolah untuk pertimbangan. Kelulusan penangguhan pengajian adalah berdasarkan tahun ke tahun (Pindaan Senat 2/2004). 

11.1.8          Seseorang pelajar yang menghadapi masalah lain daripada 11.1.2 di atas boleh diberi penangguhan pengajian untuk sesuatu tahun berkenaan tertakluk kepada pertimbangan Naib Canselor (Pindaan Senat 2/2004). 

11.2   Penangguhan Peperiksaan 

11.2.1      Pelajar yang sakit atau menghadapi gangguan-gangguan lain sewaktu peperiksaan boleh memohon kepada Dekan Sekolah untuk menangguhkan pengambilan peperiksaan berkenaan.  Permohonan untuk menangguhkan peperiksaan untuk sesuatu kursus hendaklah dibuat dalam tempoh empat puluh lapan (48) jam peperiksaan itu diadakan. 

11.2.2    Permohonan untuk penangguhan peperiksaan bagi kursus berkenaan pada sesuatu semester atas sebab-sebab kesihatan hendaklah disertakan dengan surat pengesahan doktor kerajaan atau doktor panel Universiti Malaysia Sabah; 

11.2.3       Permohonan atas sebab-sebab lain boleh dipertimbangkan atas budi bicara Dekan Sekolah.  Peperiksaan gantian boleh diadakan berdasarkan kepada merit kes tersebut. 

11.3.  Penangguhan Penyerahan Laporan Latihan Praktikum/ Ilmiah/ Industri/ Mengajar / Klinikal dan Projek 

11.3.1      Seseorang pelajar boleh memohon untuk dipertimbangkan bagi perkara 11.3 dengan memberi sebab-sebab munasabah kepada Dekan dan disokong oleh Penyelia utamanya. 

11.3.2   Permohonan penangguhan bagi perkara 11.3 hendaklah dibuat sekurang-kurangnya dua (2) minggu sebelum tarikh penyerahan laporan yang telah ditetapkan oleh sekolah; 

11.3.3   Pelajar yang gagal menyerahkan laporan tersebut pada tarikh baru yang telah ditetapkan akan   diberikan gred E dan dikehendaki mendaftar semula. 

11.4    Status Sebagai Seorang  Pelajar Universiti 

11.4.1          Pelajar yang telah diberi penangguhan pengajian bagi sesuatu semester akan hilang statusnya sebagai pelajar Universiti dan dengan demikian pelajar tersebut tidak berhak mendapat atau menggunakan kemudahan-kemudahan Universiti sehingga mendaftar semula selepas tempoh berkenaan. 

11.4.2             Seseorang pelajar yang tidak mendaftar selama satu (1) semester panjang tanpa kebenaran bertulis daripada Universiti akan hilang status sebagai pelajar (Pindaan Senat 2/2003); 

11.4.3          Seseorang pelajar yang tidak mendaftar selama dua (2) semester panjang berturut-turut tanpa kebenaran bertulis daripada Universiti akan diberhentikan dari pengajian tanpa pemberitahuan daripada pihak Universiti dan akan hilang statusnya. (Pindaan Senat 2/2003). 

11.4.4          Pelajar yang telah diberikan penangguhan pengajian bagi sesuatu tahun akan digantung statusnya sebagai pelajar universiti dan dengan demikian pelajar tersebut tidak berhak mendapat atau menggunakan kemudahan-kemudahan universiti sehingga mendaftar semula selepas tempoh berkenaan (Pindaan Senat 2/2004). 

11.4.5             Seseorang pelajar tahun satu dan dua Program Doktor Perubatan yang tidak mendaftar selama satu (1) semester atau satu (1) sesi bagi pelajar tahun tiga, empat, dan lima, tanpa kebenaran bertulis daripada Universiti akan hilang status sebagai pelajar (Pindaan Senat 2/2004). 

11.4.6             Seseorang pelajar tahun satu dan dua Program Doktor Perubatan yang tidak mendaftar selama dua (2) semester berturut-turut atau satu (1) sesi bagi pelajar tahun tiga, empat, dan lima, tanpa kebenaran bertulis daripada Universiti akan diberhentikan dari pengajian tanpa pemberitahuan daripada pihak Universiti (Pindaan Senat 2/2004). 

11.5   Tempoh  Penangguhan Pengajian 

11.5.1            Tempoh semester yang terlibat dengan penangguhan pengajian tidak diambil kira  sebagai sebahagian daripada keperluan maksimum yang dibenarkan bagi melayakkan diri untuk mendapat ijazah. 

11.5.2            Tempoh penggantungan pelajar yang digantung pengajiannya akibat tindakan Tatatertib    Universiti akan diambilkira sebagai sebahagian daripada keperluan maksimum yang dibenarkan bagi melayakkan diri untuk mendapat ijazah (Pindaan Senat 2/2003). 

11.5.3          Tempoh penangguhan pengajian tidak boleh melebihi dua semester berturut-turut.

11.5.4            Tempoh sesi yang terlibat dengan penangguhan pengajian tidak diambil kira sebagai sebahagian daripada keperluan maksimum yang dibenarkan bagi melayakkan diri untuk mendapat ijazah; (Pindaan Senat 2/2004). 

11.5.5          Perkara 11.5.3 tidak terpakai untuk program perubatan (Pindaan Senat 2/2004) 

11.5.6            Tempoh penangguhan pengajian program perubatan tidak boleh melebihi satu (1) sesi pengajian (Pindaan Senat 2/2004)


BAHAGIAN XII

PENYIMPANAN KERTAS-KERTAS JAWAPAN PEPERIKSAAN 

 

12.1           Semua skrip jawapan pelajar-pelajar yang telah diperiksa hendaklah diserahkan kepada Dekan dalam tempoh dua (2) minggu selepas Mesyuarat Sekolah untuk disimpan (Pindaan Senat 2/2003) 

12.2           Dekan hendaklah menyimpan skrip jawapan itu untuk tempoh sekurang-kurangnya tiga (3) bulan selepas pemberitahuan mengenai keputusan peperiksaan berkenaan diumumkan oleh Senat.


BAHAGIAN XIII

RAYUAN TERHADAP SEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN

DAN RAYUAN MENERUSKAN PENGAJIAN 

 

13.1   Rayuan Untuk Menyemak Semula Keputusan Peperiksaan

 13.1.1           Sebarang rayuan untuk menyemak semula keputusan peperiksaan hendaklah menggunakan borang yang telah ditetapkan dan dimajukan kepada BPA oleh pelajar dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh keputusan peperiksaan diumumkan (Pindaan Senat 2/2003); 

13.1.2        Setiap rayuan yang dikemukakan hendaklah menyatakan kursus atau kursus-kursus yang ingin disemak semula. 

 13.1.3           Rayuan hendaklah bersertakan yuran sebanyak RM50.00 bagi setiap kursus. Bayaran ini tidak boleh dituntut balik. 

 13.1.4           Apabila diterima sebarang rayuan, Bahagian Perkhidmatan Akademik hendaklah merujukkannya kepada Dekan Sekolah berkenaan.  Dekan Sekolah hendaklah menubuhkan satu Jawatankuasa pemeriksa bagi menyemak semula keputusan penilaian kursus berkenaan. 

13.1.5            Jawatankuasa Pemeriksa hendaklah terdiri daripada Dekan / wakil selaku Pengerusi, Penyelaras Program / Gugusan berkenaan, pemeriksa asal dan dua ahli lain dalam bidang yang sama 

13.1.6            Keputusan rayuan hendaklah diperakukan oleh Mesyuarat Sekolah untuk dikemukakan kepada Bahagian Perkhidmatan Akademik bagi pengesahan Senat (Pindaan Senat 2/2003) 

13.1.7            Keputusan Senat adalah muktamad.                     

13.2    Rayuan Untuk Meneruskan Semula Pengajian 

13.2.1            Seseorang pelajar yang mendapat keputusan “Gagal dan diberhentikan” oleh sebab gagal memenuhi syarat-syarat untuk meneruskan pengajian (sepertimana dalam perkara 8.3) boleh mengemukakan rayuan terhadap keputusan tersebut kecuali pelajar yang telah mendapat status “Gagal dan diberhentikan” sebanyak dua (2) kali dalam mana-mana semester pengajiannya (Pindaan Senat 2/2003). 

13.2.2     Setiap rayuan hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Perkhidmatan Akademik dalam tempoh empat (4) minggu selepas pegumuman rasmi keputusan peperiksaan berserta bayaran yuran RM100.00Bayaran ini tidak boleh dituntut balik.  Sebarang rayuan yang diterima selepas tempoh tersebut tidak boleh diberikan pertimbangan. 

13.2.3     Bahagian Perkhidmatan Akademik hendaklah mengemukakan kes rayuan tersebut  kepada Dekan Sekolah berkenaan.  Dekan hendaklah mempertimbangkan kes ini dalam Jawatankuasa Akademik di Peringkat Sekolah; 

13.2.4       Jawatankuasa Akademik Sekolah boleh menerima atau menolak sesuatu rayuan; 

13.2.5            Segala keputusan perlu diperakukan dalam Mesyuarat Sekolah untuk pengesahan Senat; 

13.2.5.1                  Bagi permohonan rayuan yang diterima tetapi ditawarkan untuk menukar Sekolah / Program daripada  Sekolah / Program Asal, segala peraturan pengajian dan jumlah jam kredit yang perlu dipatuhi adalah sepertimana pengajian semasa (Pindaan Senat 2/2003); 

13.2.5.2                  Mendaftar kursus tidak lebih daripada 15 jam kredit dan perlu mendapat nasihat daripada Penasihat Akademik Sekolah atau Dekan (Pindaan Senat 2/2003); 

13.2.5.3                   Pemindahan jam kredit hanya dibenarkan bagi kursus Teras Universiti dan Teras Sekolah tertakluk kepada keperluan dan peraturan Sekolah / Program Baru dan mendapat gred C, C+, B-, B, B+, A- dan A (Pindaan Senat 2/2003); 

13.2.5.4               Status gred kecuali gred E bagi kursus-kursus Sekolah / Program Asal yang sedia ada, pelajar boleh memohon secara bertulis kepada Bahagian Perkhidmatan Akademik untuk dijadikan Audit atau dijadikan status Kursus Minor tertakluk kepada keperluan dan Peraturan Sekolah / Program Baru (Pindaan Senat 2/2003). 

13.2.6            Perkara 13.2.1 tidak terpakai untuk program perubatan. 

13.2.7           Seseorang pelajar program perubatan yang mendapat keputusan “Gagal dan Diberhentikan” oleh sebab gagal memenuhi syarat-syarat untuk meneruskan pengajian sepertimana dalam perkara (8.6-8.8) boleh mengemukakan rayuan terhadap keputusan tersebut (Pindaan Senat 2/2004). 

13.3.    Keputusan Senat ke atas sesuatu rayuan adalah muktamad. 

 

BAHAGIAN XIV :  AM

 

14.1           Peraturan ini dan semua tafsiran mengenainya yang dibuat oleh Senat akan berkuatkuasa serta merta. 

14.2          Manual Peperiksaan, Garis Panduan Pemindahan dan Pengecualian Jam Kredit serta Peraturan-peraturan Sekolah hendaklah dibaca bersama dengan peraturan ini (Pindaan Senat 2/2003). 

14.3          Senat mempunyai kuasa membenarkan apa-apa pengecualian yang difikirkan sesuai daripada kehendak-kehendak peraturan ini dari semasa ke semasa.

14.4          Perkara 14.2 tidak terpakai untuk Program Perubatan (Pindaan Senat 2/2004). 

14.5           Manual Peperiksaan dan peraturan-peraturan Sekolah Perubatan hendaklah dibaca bersama dengan peraturan ini (Pindaan Senat 2/2004).

 


  Paparan terbaik pada resolusi window 1024 x 768 Internet Explorer 5.0 ke atas|Penafian
  Bahagian Perkhidmatan Akademik © 2009 Hakcipta Terpelihara (UMS),
  Universiti Malaysia Sabah, Jalan UMS, 
  88400, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia,
  Telefon: (+6088) 320000,
  Faks : (+6088) 320090
  Pertanyaan/E-mail :
pejadmk@ums.edu.my