Objektif Kualiti

 

  1. 100% hebahan keputusan peperiksaan setiap semester diumumkan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Prasiswazah (tertakluk pengesahan senat).
     
  2. 100% pelajar yang layak graduat disahkan satu (1) bulan sebelum Majlis Konvokesyen.