Pengenalan

VISI

Menjadi Bahagian yang unggul, berdaya saing dan diiktiraf dalam memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggannya.

OBJEKTIF

Memastikan urusan kemasukan, pendaftaran, penjadualan kuliah, maklumat rekod, peperiksaan dan pengijazahan pelajar diurus dengan berkesan berpandukan kepada standard yang ditetapkan seiring dengan matlamat dan objektif universiti.

FUNGSI UTAMA

Bahagian ini merupakan penggerak utama universiti dan bertanggungjawab mengurus pengambilan, kemasukan, pendaftaran, maklumat rekod, peperiksaan, pengijazahan pelajar dan konvokesyen serta semua urusan yang berkaitan dengan perkhidmatan dan aktiviti hal ehwal akademik universiti.

Bahagian Perkhidmatan Akademik juga merupakan Urusetia kepada Mesyuarat Senat dan Mesyuarat Jawatankuasa Prasiswazah.

BPA terbahagi kepada tujuh (7) seksyen seperti berikut:

Seksyen Pengambilan Dan Kemasukan Pelajar

Seksyen Pendaftaran Dan Penjadualan

Seksyen Pengurusan Konvokesyen dan Rekod Pelajar

Seksyen Pengurusan Sistem Maklumat

Seksyen Pengurusan Peperiksaan dan Penilaian

Seksyen Pengurusan Dasar dan Senat

Seksyen Pentadbiran dan Kewangan